Výzva k zatvoreniu prevýchovných táborov pre Ujgurov a ďalšie menšiny a k dodržiavaniu medzinárodne uznávaných ľudských práv v Čínskej ľudovej republike

 

My, nižšie podpísaní predstavitelia akademickej obce, verejného života a občianskej spoločnosti v Českej republike a Slovenskej republike, vyjadrujeme pri príležitosti dnešného 70. výročia vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv svoje znepokojenie nad rastúcim porušovaním ľudských práv v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), ktorého najkrikľavejším príkladom je narastajúca represia Ujgurov a ďalších menšín v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. V súvislosti s posilňujúcimi sa nedemokratickými tendenciami v ďalších štátoch považujeme vývoj v Sin-ťiangu i celkové autoritárske smerovanie ČĽR pod vedením generálneho tajomníka Komunistickej strany (KS) Číny Si Ťin-pchinga za vážny celosvetový problém, ktorý je v rozpore s univerzálnymi hodnotami, ku ktorým sa svojím podpisom a členstvom v Rade pre ľudské práva Organizácie spojených národov hlási i samotná ČĽR, a teda i s hodnotami, na ktorých stojí – po prekonaní uplynulých období neslobody a porušovania univerzálnych ľudských práv – česká a slovenská spoločnosť a štátnosť. Za znepokojujúce považujeme najmä tieto javy:

1) Pod Si Ťin-pchingovým vedením sa ČĽR intenzívnejšie ako v minulosti usiluje predefinovať chápanie ľudských práv smerom k normalizácii a medzinárodnému akceptovaniu súčasného stavu ľudských práv v ČĽR ako plnohodnotnej alternatívy hodnôt vyjadrených Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Takéto chápanie ľudských práv, ktoré popiera ich univerzálnu platnosť a priznáva vládam právo definovať ich podľa svojich potrieb, ohrozuje vo svojich dôsledkoch aj práva a slobody občanov iných štátov. Znepokojujú nás aj trvalé snahy KS Číny svoje chápanie ľudských práv a autoritársky model ustanoviť ako rovnocennú alternatívu univerzálnych ľudských práv v Organizácii spojených národov a v ďalších medzinárodných organizáciách.

2) V ČĽR tieto snahy vedú k rastúcemu obmedzovaniu práv národnostných a náboženských menšín, občianskej spoločnosti, akademickej a umeleckej obce, médií a ďalších spoločenských skupín. Pre účely kontroly spoločnosti a obmedzovania ľudských práv je zneužívaný technologický pokrok a ďalej sa posilňuje autoritársky charakter politického systému ČĽR. Považujeme za poľutovaniahodné, že pod vedením KS Číny sa Čína vzďaľuje univerzálnym hodnotám Všeobecnej deklarácie ľudských práv aj Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorých je signatárom.

3) Alarmujúca je represia Ujgurov, Kazachov a ďalších moslimských menšín v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, silnejúca od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012 a najmä od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkcie oblastného straníckeho tajomníka. Ich politika vedie k potláčaniu politických, náboženských a kultúrnych práv obyvateľov zaručených čínskou ústavou, sú zavádzané metódy policajného štátu a digitálnej diktatúry a obyvateľstvo je masovo politicky indoktrinované. Odsudzujeme najmä uväznenie niekoľkých stoviek tisícov ľudí v politických prevýchovných táboroch, kde dochádza podľa vierohodných správ okrem politickej indoktrinácie aj k mučeniu a úmrtiam väzňov. Systematicky zadržiavaní alebo väznení sú poprední ujgurskí intelektuáli, napríklad Ilham Tochti, Rahile Dawut, Tašpolat Téjip, Abdurehim Héjit, Abduqadir Džalalidin, Perhat Tursun, Tahir Talip a další. Domnievame sa, že orgány ČĽR tým zásadne porušujú záujmy svojich občanov a sťažujú spolužitie etnických skupín.

4) Represiu Ujgurov a ďalších menšín v Sin-ťiangu uskutočňujú orgány ČĽR pod zámienkou zveličeného nebezpečenstva náboženského extrémizmu a etnického separatizmu, údajne ohrozujúcich stabilitu Sin-ťiangu a celistvosť ČĽR. Kontrolu nad Sin-ťiangom však Peking posilňuje predovšetkým kvôli jeho strategickej polohe a jeho nepostrádateľnosti pre energetickú bezpečnosť, medzinárodnú konektivitu a zahraničnú politiku ČĽR, napríklad pre stratégiu Pás a cesta. Považujeme za neprijateľné, že pod zámienkou spolupráce so svetovým spoločenstvom a pod záštitou ideálov vzájomného porozumenia a výmeny hodnôt sa ČĽR dopúšťa drastického porušovania ľudských práv svojich občanov v Sin-ťiangu a inde.

5) Znepokojuje nás, že pod Si Ťin-pchingovým vedením ČĽR stále asertívnejšími metódami presadzuje svoje nároky v sporných pohraničných oblastiach a voči Taiwanu, podporuje iné nedemokratické štáty a usiluje sa oslabiť politické systémy i spoločnosti demokratických zemí. Domnievame sa, že toto pôsobenie KS Číny je ohrozením liberálnych hodnôt v medzinárodných vzťahoch a predstavuje bezpečnostnú hrozbu i pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

V súvislosti s dnešným 70. výročím vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v nadväznosti na ďalšie iniciatívy za zatvorenie politických prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a ukončenie represie Ujgurov a ďalších menšín, ktoré vzišli napríklad zo strany Európskeho parlamentu, zákonodarcov Kongresu USA, výborov i expertov Organizácie spojených národov, veľvyslancov 15 demokratických štátov v Pekingu, Rady americko-islamských vzťahov, svetovej akademickej obce, Slobodnej univerzity v Bruseli, frankofónnych sinológov, i od ďalších angažovaných jednotlivcov vyzývame

1) orgány Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang a Čínskej ľudovej republiky, menovite tajomníka oblastného výboru KS Číny Čchen Čchüan-kuoa a generálneho tajomníka KS Číny Si Ťin-pchinga, k neodkladnému prepusteniu všetkých osôb zadržiavaných v politických prevýchovných táboroch, k ukončeniu represívnej politiky v Sin-ťiangu, Tibete a v iných menšinových oblastiach a k dodržiavaniu politických, náboženských a kultúrnych práv občanov ČĽR všetkých národností;

2) štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby sa pripojili k snahám definovaným vo vyššie spomenutom legislatívnom návrhu zákonodarcov Kongresu USA a ďalších iniciatív a na domácej i medzinárodnej úrovni sa usilovali o presadenie opatrení na obnovu ľudských práv a slobôd v Sin-ťiangu, vrátane prípadných sankcií proti jednotlivcom i organizáciám v ČĽR, ktoré sa podieľajú na represii Ujgurov alebo iných občanov ČĽR a proti páchateľom zločinov proti ľudskosti podľa medzinárodného práva a medzinárodných dohôd Organizácie spojených národov;

3) štátne orgány a ekonomické subjekty Českej republiky a Slovenskej republiky, aby ukončili spoluprácu so štátnymi i neštátnymi aktérmi v aj mimo ČĽR, ktorí sa podieľajú na represii Ujgurov a ďalších občanov ČĽR, napríklad so štátnymi podnikmi a technologickými firmami podieľajúcimi sa na digitálnej diktatúre čínskeho režimu a aby svoju účasť v medzinárodných iniciatívach ČĽR typu Pás a cesta podmieňovali zatvorením prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a dodržiavaním ľudských práv občanov ČĽR všetkých národností;

4) štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby v Organizácii spojených národov a v ďalších medzinárodných organizáciách bezvýhradne presadzovali univerzálnosť ľudských práv a požadovali ich dodržiavanie v ČĽR a aby sa zasadili o neodkladné uzavretie politických prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a ukončenie všetkých ďalších podôb represie Ujgurov, Tibeťanov a ostatných občanov ČĽR;

5) orgány Českej republiky a Slovenskej republiky, aby nadviazali na postoj štrnástich demokratických štátov vrátane Českej republiky, ktoré 6. novembra počas Univerzálneho periodického prieskumu v Organizácii spojených národov kritizovali stav ľudských práv v ČĽR a aby sa aj v budúcnosti česká a slovenská zahraničná politika usilovali o presadzovanie univerzálnych ľudských práv v ČĽR;

6) štátne orgány, ekonomické subjekty, akademické inštitúcie, všetkých ďalších aktérov a širokú verejnosť Slovenskej republiky a Českej republiky, aby pri spolupráci a komunikácii so štátnymi i neštátnymi orgánmi a inštitúciami ČĽR apelovali na dodržiavanie univerzálnych ľudských práv;

7) štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby uľahčili udeľovanie politického azylu oprávneným žiadateľom z ČĽR a nedopustili ich repatriáciu;

8) štátne orgány a mimovládne organizácie Českej republiky a Slovenskej republiky, aby posilnili podporu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, demokracie, občianskej spoločnosti a mediálnej gramotnosti a aby podporu týchto hodnôt posilnili aj vo svojich zahraničných rozvojových programoch.

 

V Prahe a Bratislave, 10. december 2018

 

Iniciátori:       

Ondřej Klimeš, PhD., sinológ a ujgurista

prof. Martin Slobodník, PhD., sinológ a tibetológ

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinologička

Martin Hála, PhD., sinológ

Dr. Jarmila Ptáčková, sinologička a tibetologička

 

Výzva k uzatvoreniu táborov v Sin-ťiangu a k ochrane ľudských práv v ČĽR

Advertisement